Site Overlay

หัวหิน

หัวหิน นั้นเป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังไกลกังวล ทางศูนย์ราชการอำเภอหรือที่ว่าการอำเภอ ในย่านธุรกิจประจำอำเภอหัวหิน และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ตากอากาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและระดับโลก นอกจากนี้ เทศบาลเมืองหัวหินก็ยังเป็นเทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และในแถบภาคตะวันตกของประเทศไทย วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปชมความงามของหัวหิน

ท่องเที่ยวที่ หัวหิน

หัวหิน
หาดหัวหิน

ในตอนอดีตหัวหินเป็นพื้นที่ขึ้นตรงกับแขวงปราณบุรี ในจังหวัดปราณบุรี หลังจากที่ได้ย้ายศาลากลางจังหวัด ไปตรงที่ตำบลเกาะหลัก จึงได้ให้เปลี่ยนเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในบางช่วงสมัยแขวงเมืองปราณบุรีได้ถูกยุบรวมกับเมืองเพชรบุรี เขตหัวหินจึงถูกอยู่ในความดูแลของจังหวัดเพชรบุรี

ภายหลังจึงจะได้มีการยกฐานะหัวหินขึ้นเป็นกิ่งของอำเภอหัวหินขึ้นตรงกับอำเภอปราณบุรี และเป็นอำเภอหัวหิน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2492 ตรงเทศบาลตำบลหัวหินจึงอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในระยะแรกการจัดตั้งเทศบาลตำบลหัวหินมีราษฎร ในประมาณ 4,000 คน มีจำนวนบ้านเรือนประมาณ 500 หลัง และมีรายรวมได้ประมาณ 30,000ถึง40,000 บาท และเมื่อ พ.ศ. 2492 ที่กิ่งอำเภอหัวหินยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหัวหิน และในต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ก็ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงในฐานะจากเทศบาลตำบลหัวหินเป็นเทศบาลเมืองหัวหิน

เทศบาลเมืองหัวหิน นั้นมีพื้นที่ครอบคลุม สอง ตำบลคือ ตำบลหัวหินและตำบลหนองแก ได้มีพื้นที่รวม 86.36 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 53,975 ไร่

หัวหิน
หาดหัวหิน

ทางทิศเหนือ ที่ติดเขตเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ ส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ทางทิศใต้ ที่ติดอำเภอปราณบุรี ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทางทิศตะวันออก ที่ติดทะเลอ่าวไทย

ทางทิศตะวันตก ที่ติดตำบลทับใต้และตำบลหินเหล็กไฟ แถบอำเภอหัวหิน

หากใครที่ต้องการจะไปเที่ยวที่หัวหินสามารถเดินทางได้โดย ใช้เส้นทาง ตรงถนนเพชรเกษม ผ่านเส้นพุทธมณฑล เข้าจังหวัดราชบุรี มุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรี ชะอำ และหัวหิน และสามารถไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ได้เลยค่ะ รถรอบแรกจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 7.30 ไปในจนถึง 22.30 น. มีค่าโดยสาร 160 บาท ใช้เวลาเดินทางรวม 3 ชั่วโมง

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

เดินเที่ยวใน กรุงเทพมหานคร

โดย ufa1688 auto

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔