Site Overlay

สะพานไม้แกดำ

สะพานไม้แกดำ สะพานไม้เก่าแก่สุด Unseen ที่มีความยาวของสะพานทอดตัวยาวท่ามกลางหนองน้ำแกดำไกลสุดลูกหูลูกตากว่า 1 กิโลเมตร ท่ามกลางหนองน้ำแกดำเป็นบึงบัวและมีพืชพันธ์น้ำสีเขียวหลากหลายทางธรรมชาติ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ชอบการถ่ายภาพ หรือไปพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติพื้นน้ำและ บึงบัว นอกจากนี้ บริเวณใกล้ๆ กันยังมีวัดวาอารามในหมู่บ้านใกล้ๆ ให้ได้แวะเวียนเข้าไปสักการะพระพุทธรูป

และชมความงานของสถาปัฏยกรรมการสร้างโบถของวัดในหมู่บ้านใกล้เคียงได้อีกด้วย จึงนับได้ว่าใครที่สนใจและรักการถ่ายภาพไม่ความพลาด ต้องไปสัมผัสกับการถ่ายภาพสะพานไม้แกดำ สะพานไม้เก่าแกที่มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร พร้อมกับธรรมชาติสีเขียวพืชพันธ์น้ำหลากหลายชนิด

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

สะพานไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี สะพานไม้แกดำ

สะพานไม้แกดำ

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

ความเป็นมาของสะพานไม้แกดำ

สะพานไม้แกดำตั้งอยู่ที่วัดดาวดึง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ อายุประมาณราวๆ กว่า 100 ปี ซึ่งเป็นสะพานที่ชาวบ้านในหมู่บ้านระแวงนั้นได้ช่วยการสร้างสะพานไม้นี้ขึ้นมา

เพื่อใช้เป็นทางสัญจรเดินเทางข้ามหนองน้ำแกดำ ไปมาหาสู่กันแต่ก่อนในอดีต โดยเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหัวขัวกับหมู่บ้านแกดำ เนื่องจากสะพานไม้นี้มีอายุกว่า 100 ปี จึงทำให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก

จึงทำให้ชาวบ้านได้ช่วยกันซ่อมแซ่มมาตลอดเพราะมองเห็นความสำคัญในอดีตที่ทั้ง 2 หมู่บ้านได้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมเส้นทางไปมาหาสู่กันของทั้ง 2 หมู่บ้าน ทำให้อนุชนรุ่นหลังได้ทำการศึกษา รวมถึงการพัฒนาซ่อมแซม

บำรุงรักษาสะพานไม้แกดำ สะพานไม้อันเก่าแก่นี้ให้อยู่คู่กับประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านมาโดนตลอด และได้มีการจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้ผู้คนได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของหนองน้ำแกดำ และได้หามุมถ่ายรูปคู่กับสะพานไม้อันเก่าแก่

อ่างเก็บน้ำแกดำ

อ่างเก็บน้ำแกดำ ซึ่งในอดีตแต่ก่อนเป็นหนองน้ำแกดำ ที่มีพื้นที่ประมาณ 1000 ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแกดำ บ้านหัวขัว บ้านโพธิ์ศรี เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อวิถีการใช้ชีวิตของคนรอบๆ

ในพื้นที่เป็นอย่างมาก มีสภาพกว้างใหญ่ ลึกบ้างตื้นบ้างเป็นช่วงๆ ซึ่งเหมาะกับเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากการใช้น้ำ และยังเป็นแหล่งวิถีชิวิตในการหาปลาของชุมชนอีกด้วย

สะพานไม้แกดำนับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์ของคนมรพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสะพานไม้อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี นอกจากความเก่าแก่ของสะพานแล้ว ยังมีธรรมชาติของบึงหนองน้ำ

และชุมชนในพื้นที่ในระแวกนั้นยังได้ร่วมมือกันจัดสถานที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหามุมถ่ายรูป ภาพสวยๆ ได้สัมผัสวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ได้อีกด้วย

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง คลิ๊ก หมู่เกาะกำ

สนับสนุนโดย เว็บ 168

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔