Site Overlay

สวนพฤกษศาสตร์

องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีอันมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในปี พ.ศ.2535 โดยมีสถานภาพนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรี ในตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเล่มที่ 109 ตอน 40 โดยลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2535 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็น ผู้ที่กำกับดูแลและวางนโยบายร่วมกับคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

 จุดท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์
Canopy Walks

1. Canopy Walks เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อยู่เหนือเรือนยอดไม้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยระยะทางกว่า 500 เมตร และในระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร มีทัศนียภาพที่สวยงามของทิวยอดไม้ในแบบพาโนราม่าครบ360องศา

2. กลุ่มของอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ (Glasshouse Complex) ที่มีความใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดแสดงพรรณไม้ไว้ที่ในโรงเรือนให้คล้ายคลึงกับลักษณะที่พืชขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเอง

3. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Science Museum) ซึ่งเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการที่หมุนเวียนให้ความรู้ทางด้านพืช ธรรมชาติวิทยา มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สวนพฤกษศาสตร์
ภายในสวนพฤกษศาสตร์

4. ศูนย์เกษตรอินทรีย์ (Organic Learning Center) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนอนุบาลพรรณไม้ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ที่ครบวงจร ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกพืชอินทรีย์ การเตรียมดินปลูก การคัดเมล็ดพืชพันธุ์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งการที่สาธิตการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ผักพื้นบ้านไทย ผักปลอดสารพิษ ที่ผลิตจากการใช้เกษตรอินทรีย์หลากหลายชนิดเลย

5. เส้นทางวัลยชาติ เส้นทางที่ศึกษาธรรมชาติที่ทอดยาวไปตามสันเขา ได้มีการจัดปลูกพืชไม้เลื้อยกว่า 250 ชนิด ในตลอดสองข้างทาง มีระยะทางประมาณ 800 เมตร

6. อุทยานขิง-ข่า จะเป็นเส้นทางที่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และได้ทำการรวบรวมพืชวงศ์ขิง – ข่า ของไทย กว่า 180 ชนิด ซึ่งจัดได้ว่ารวบรวมไว้มากที่สุดของประเทศไทย

7. เส้นทางสวนรุกขชาติ (Arboretum Trail) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีระยะทาง 600 เมตร ซึ่งจะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ ในท่ามกลางความร่มรื่น และจุดพักผ่อนท่ามกลางสวนสนอันธรรมชาติ

8. เส้นทางกระสุนพระอินทร์ พระราม (Pill Millipede Trail) เส้นทางศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง 400 เมตร จะศึกษาระบบนิเวศของป่าที่ผสมผสานระหว่างป่าที่ผลัดใบและไม่ผลัดใบ

9. เส้นทาง Banana Avenue เป็นเส้นทางรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์กล้วยที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย ภายในพื้นที่รวม 5 ไร่

10. น้ำตกแม่สาน้อย (Mae Sa Noi Waterfall) น้ำตกธรรมชาติ ที่ไหลมาจากลำห้วยแม่สา ผ่านบริเวณด้านหน้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ จะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ในส่วนอัตราค่าเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ คนละ 40 บาท เด็ก คนละ 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ คนละ 100 บาท เด็ก คนละ 50 บาท รถจักรยานยนต์ คันละ 30 บาท รถยนต์สี่ล้อ คันละ 100 บาท รวมคนขับ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

สถานที่เที่ยวที่สวยงาม เกาะแสมสาร

โดย ไพ่แคงเล่นยังไง

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔