Site Overlay

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล นั้นถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ ในจุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือเรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดอยุธยา ในด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือที่ศรัทธาเข้ามากราบไหว้ และนอกจากนี้ บริเวณ รอบๆ แถมยังมีมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล
ภายในวัดใหญ่ชัยมงคล

ประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล นั้นเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นคือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 หรือในอีกพระนามหนึ่งคือ ท่านสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อปีพ.ศ.1900 สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขุดศพของเจ้าแก้ว ซึ่งทิวงคตด้วยอหิวาตกโรคนั้นขึ้นมาเผา ที่ได้ปลงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอาราม นามว่า วัดป่าแก้ว

ในต่อมาคณะสงฆ์สำนักวัดป่าแก้วบวชเรียนมา จากสำนักรัตนมหาเถระ ที่ในประเทศศรีลังกาคณะสงฆ์นี้ได้เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่ชาวกรุงศรีอยุธยาเป็นอันมาก นั้นจึงทำให้ผู้คนต่างมาบวชเรียนในสำนักสงฆ์คณะป่าแก้วมากขึ้น สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จึงได้ทรงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวันรัตน ได้มีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งจะมีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายคันถธุระ

วัดใหญ่ชัยมงคล
ภายในวัดใหญ่ชัยมงคล

วัดป่าแก้วนั้นมีอยู่ว่า อุโบสถของวัดเคยได้เป็นที่ซึ่งคณะคิดกำจัดขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์มาประชุมเสี่ยงเทียนอธิษฐาน ในครั้งนั้นได้รับผลสำเร็จจึงอัญเชิญพระเฑียรราชาลาผนวช ขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิพ.ศ. ๒๑๐๔ ช่วงในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นเอง ได้มีพระบรมราชโองการให้เอาสังฆราชวัดป่าแก้วไปสำเร็จโทษ เป็นฐานฝักใฝ่ให้ฤกษ์ยามแก่ฝ่ายกบฎพระศรีศิลป์ ปีพ.ศ. ๒๑๓๕

ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราช ได้มีเหตุการณ์สำคัญที่ชวนให้เข้าใจว่ามีการสร้างปฎิสังขรณ์เจดีย์ประธานวัด เพื่อได้เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้ชัยชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่า จึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลนั้นเอง

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

เที่ยวแบบธรรมชาติคลิก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

โดย ufabet เว็บตรงทางเข้ามือถือ

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔