Site Overlay

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ เดิมนั้นมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” ซึ่งตั้งตามชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่านได้โปรดให้สร้างขึ้นในเมื่อปี พ.ศ.2139 หลังจากที่เจ้าเจตบุตรนั้นได้ขึ้นครองนครน่านได้ 6 ปีนี้ ซึ่งในต่อมาชื่อวัดถูกเรียกกันจนเพี้ยนไป จนได้กลายเป็น “วัดภูมินทร์” ตามที่รู้จักกันในปัจจุบัน

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์
วัดภูมินทร์จังหวัดน่าน

จุดเด่นของวัดนี้ก็คือ “พระอุโบสถจตุรมุข” เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ เข้าไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะการจำลองแผนภูมิของจักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา นั้นโดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย 4 องค์ ที่หันหน้าออกสู่ประตูทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน และมีนาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนที่พระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัว นั้นที่เปรียบเสมือนการอุ้มชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

และมีเรื่องเล่ากันว่า หากใครที่จะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระ 1 ในทั้งสี่ทิศนั้น ซึ่งจะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านั้น ที่หน้าองค์พระประธานจะมีลักษณะยิ้มแย้มมากกว่าทั้งสามทิศที่เหลือ ก็ให้กราบขอพรยังทิศนั้นแล้วก็จะได้สมปรารถนาตามที่ตั้งใจ

วัดภูมินทร์
วัดภูมินทร์จังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์นั้นได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2410 ในสมัยของพระเจ้า อนันตวรฤทธิเดช (ตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 4 และต่อรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ซึ่งเจ้าผู้ครองนครน่านนั้นมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทรงโปรดให้ช่างหลวงบูรณะวัดเป็นครั้งใหญ่ มีจำนวนถึง 22 วัด และวัดภูมินทร์นั้นก็ได้รับการบูรณะเป็นอันดับที่ 9 โดยใช้เวลาบูรณะอยู่ราว 8 ปี (พ.ศ. 2410 – 2418) ซึ่งกรมศิลปากรก็สันนิษฐานว่า การบูรณะครั้งนี้ เป็นที่มาของภาพจิตรกรรมบนฝาผนังภายในวิหารวัดภูมินทร์นี้เอง

วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามในแบบล้านนา ซึ่งเป็นพระอุโบสถแบบทรงจตุรมุข และพระประธานเป็นแบบจตุรพักตร์ ที่ทางกรมศิลปากรนั้นได้สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย ก็ได้เคยอยู่บนธนบัตรในราคา 1 บาท ซึ่งเป็นธนบัตรในแบบ 5 ประกาศได้ใช้เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2485 ตรงด้านหน้าเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 และก็มีโบสถ์วัดภูมินทร์อยู่ทางด้านซ้ายของธนบัตร ซึ่งวัดภูมินทร์เป็นวัดที่ได้ตั้งอยู่ ณ ตำบลในเวียง ภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

สถานที่ท่องเที่ยวใน ระยอง

โดย gclub เว็บตรง

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔