Site Overlay

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย เดิมนั้นตั้งอยู่ที่ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง ในปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่ริมถนนสายสุพรรณ – ชัยนาท (340) โดยเป็นอาคารคอนกรีตออกแบบผสมผสานระหว่างเรือนไทยและยุ้งฉางของชาวนาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้จัดแสดงเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการทำนาโดยไม่ได้จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ ในชั้นล่างจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของการทำนาใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา ตามประเพณีวิถีชีวิตของชาวนาเรื่องราวของข้าวในอดีต

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย

ในปีพุทธศักราช 2528 โดยสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีการทำปุ๋ยหมักธรรมชาติที่บ้านแหลมสะแก อำเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และหลังจากนั้นไม่นานก็ได้เสด็จพระราชดำเนินลงนาโดยหว่านพันธุ์ข้าวและปุ๋ยหมักลงในแปลงนาสำหรับสาธิต ณ บึงไผ่แขก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ครั้งถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวต้นข้าวจะสุกเหลืองอร่ามเต็มท้องนาจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในอีกวาระหนึ่งโดยได้เสด็จพระราชดำเนินทางเกี่ยวข้าวที่ได้ทรงปลูกไว้ให้เป็นปฐมฤกษ์ซึ่งพระจริยาวัตรที่งดงามนี้ก็ยังความปลาบปลื้มปีติโสมนัสแก่บรรดาเหล่าเกษตรกรและในพสกนิกรชาวไทยเป็นยิ่งนักเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นับเป็นพระราชกรณียกิจที่ใหญ่นั้นสมควรจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย ได้จัดแสดงสิ่งสำคัญ อาทิ รวงข้าวจำนวน 9 รวงแรก ที่ในสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารได้ทรงเกี่ยวเป็นปฐมฤกษ์รวมทั้งเคียวเกี่ยวข้าวด้ามทองคำที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จัดทำขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพิเศษ และยังรวมภาพในเหตุการณ์อุปกรณ์เครื่องมือที่ทรงใช้ในการทำนาประวัติศาสตร์ครั้งนี้มาจัดแสดงด้วย

นอกจากนี้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย ก็ยังได้จัดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์ไทยกับชาวนาร่องรอยของข้าวในอดีตและวิวัฒนาการของการทำนาในประเทศไทยตลอดจนประเพณีวิถีชีวิตของผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกระดูกสันหลังของชาติไทย นั่นคือ “ชาวนา”

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย ได้ตั้งอยู่ที่ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และภายในบริเวณเดียวกันกับศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเนื้อที่บริเวณรวมทั้งสิ้นประมาณ 200 ตารางวา ทางกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ปี2533

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

รีวิวสถานที่เที่ยวคลิก เกาะพะงัน

โดย สูตรบาคาร่าใช้ได้จริง

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔